Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

VISSCH: de organisatie van het jaarlijkse noordezeevisfestival VISSCH.

Contractant: de contractant waarmee VISSCH een overeenkomst sluit waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 | Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VISSCH en contractant, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2
Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VISSCH en contractant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.3
In het geval contractant op de met VISSCH te sluiten overeenkomst haar algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, wordt de toepasselijkheid hiervan hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen. Contractant verplicht zich jegens VISSCH dit op eerste verzoek van VISSCH ook schriftelijk te bevestigen.

Artikel 3 |Aanbiedingen en offertes

3.1
Alle aanbiedingen en offertes van – of aan VISSCH zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Een aanbieding of offerte van VISSCH heeft nimmer een langere geldigheidsduur dan dertig dagen na de datum waarop deze is uitgebracht.

3.2
De prijzen in offertes van VISSCH zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.3
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is VISSCH daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VISSCH anders aangeeft.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

4.1
Contractant zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2
Contractant zal de overeenkomst zelf nakomen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VISSCH heeft contractant niet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Te allen tijde behoudt VISSCH zich het recht voor ter zake het uitbesteden van bepaalde werkzaa mheden aan derden contractant dwingend op te leggen aan welke derden deze werkzaamheden mogen worden uitbesteed, onder de voorwaarde dat dit geschiedt onder gelijke voorwaarden en bedingen als aan de derde die door contractant is voorgedragen.

4.3
Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VISSCH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan haar worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VISSCH zijn verstrekt, heeft VISSCH het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan contractant in rekening te brengen.

4.4
VISSCH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat VISSCH is uitgegaan van door de contractant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VISSCH kenbaar behoorde te zijn.

4.5
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VISSCH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6
Indien door VISSCH of door VISSCH ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van contractant of een door contractant aangewezen locatie, draagt contractant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7
Contractant is niet gerechtigd om dranken te verkopen op de locatie van VISSCH. Dit recht is voorbehouden aan VISSCH. Het niet naleven hiervan geeft VISSCH het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of op te zeggen. De uit de vertraging en/of opzegging voortvloeiende extra kosten zullen volgens de gebruikelijke tarieven aan contractant in rekening gebracht worden.

Artikel 5 | Wijziging van de overeenkomst

5.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst voor partijen blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zullen partijen elkaar over en weer hierover tevoren inlichten.

5.4
Indien een vaste prijs is overeengekomen zullen partijen voorafgaand in overleg treden over in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst leidt tot een wijziging van de prijs en eerst indien hierover tussen partijen overeenstemming bestaat, is contractant gerechtigd deze extra kosten aan VISSCH in rekening te brengen.

5.5
Contractant is niet gerechtigd meer kosten in rekening te brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan contractant kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 | Uitvoeringstermijn

6.1
Alle door VISSCH genoemde uitvoeringstermijnen betreffen indicaties en zijn niet aan te merken als een fatale termijn, behoudens voor zover dit in de met contractant gesloten overeenkomst nadrukkelijk als fatale termijn is overeengekomen.

6.2
Alle door VISSCH met contractant als toeleverancier overeengekomen termijnen betreffen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 | Betaling

7.1
Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door VISSCH aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

7.2
Contractant is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen jegens VISSCH op te schorten of te verrekenen.

7.3
Indien contractant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is contractant van rechtswege, zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim. Contractant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.4
In geval van verzuim van contractant is VISSCH gerechtigd haar vordering op contractant ter incasso uit handen te geven. De kosten van deze buitengerechtelijke incasso komen geheel voor rekening van contractant en zullen worden berekend aan de hand van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

7.5
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van contractant zijn de vorderingen van VISSCH op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Alle van contractant ontvangen betalingen zullen in de eerste plaats strekken in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.6
Tijdens VISSCH wordt er gebruik gemaakt van munten als betaalmiddel. VISSCH draagt zorg voor het uitgeven van deze munten. De VISSCH betaalmunten zijn de enige geldende valuta tijdens het evenement. Het is contractant niet toegestaan enigerlei andere vorm van betaling aan te nemen. Contractant kan de aangenomen munten inleveren bij VISSCH waarna deze omgezet worden in de geldende valuta, Euro’s. Contractant betaalt per ingeleverde munt een afdracht.

Artikel 8 | Eigendomsvoorbehoud

8.1
Alle door VISSCH geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven haar eigendom, behoudens voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 | Opschorting en ontbinding

9.1
VISSCH is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met contractant op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, in ieder geval indien:
– Contractant de verplichtingen uit de overeenkomst met VISSCH na ingebrekestelling of na ommekomst van de fatale termijn niet, niet tijdig of niet correct nakomt of is nagekomen;
– Er bij VISSCH na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend zijn geworden die het in redelijkheid rechtvaardigen dat eerst contractant zijn verplichtingen nakomt of dat hiervoor vooraf voldoende zekerheid wordt gesteld;
– Op één of meerdere vermogensbestanddelen van contractant (conservatoir) beslag wordt gelegd;
– Het faillissement, een surseance van betaling, of, in geval van een natuurlijke persoon, de wet schuldsanering natuurlijke personen voor contractant wordt aangevraagd, uitgesproken of op contractant van toepassing wordt verklaard;
– Contractant zijn onderneming staakt.

9.2
Indien VISSCH op een van de hiervoor genoemde gronden de overeenkomst ontbindt, is VISSCH niet schadeplichtig.

9.3
Voorts is VISSCH bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.4
Te allen tijde behoudt VISSCH het recht schadevergoeding van contractant te vorderen.

Artikel 10 | Teruggave ter beschikking gestelde zaken

10.1
Indien VISSCH aan contractant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is contractant gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de contractant deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

10.2
Indien contractant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft VISSCH het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 11 | Vertegenwoordigingsbevoegdheid

11.1
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VISSCH is het contractant niet toegestaan VISSCH op enigerlei wijze te binden of te vertegenwoordigen, of bij derden de indruk te wekken hiertoe gerechtigd te zijn.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1
Behoudens opzet of grove schuld van haar medewerkers aanvaardt VISSCH geen enkele aansprakelijkheid. Voor zover VISSCH schriftelijk heeft aangegeven bepaalde risico’s voor haar rekening te laten komen, is de aansprakelijkheid ter zake te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van VISSCH in geval van schade wordt uitgekeerd.

12.2
Indien en voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat VISSCH aansprakelijk is en een beroep op de uitsluiting van haar aansprakelijkheid is verworpen, is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door of aan VISSCH in rekening is gebracht voor de activiteit waarbij de schadegebeurtenis heeft plaats gehad. Te allen tijde beperkt de aansprakelijkheid van VISSCH zich tot directe schade. VISSCH is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van contractant.

12.3
Contractant vrijwaart VISSCH van alle aanspraken van derden, voor zover die betrekking hebben op de nakoming door contractant van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomst met VISSCH.

12.4
Contractant vrijwaart VISSCH voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de contractant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.5
Contractant vrijwaart VISSCH voor eventuele aanspraken van derden waarvan contractant gebruik maakt bij de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met VISSCH.

12.6
Contractant is bekend met de regels en eisen welke de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) stelt aan het bereiden en verkopen van voedingswaren en draagt zorg voor het naleven van deze regels. Contractant vrijwaart VISSCH voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 13 | Geheimhouding

13.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, contractant gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en contractant zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is contractant niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 | Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt contractant zich de rechten en bevoegdheden voor die contractant toekomen op grond van de Auteurswet.

14.2
Alle door contractant verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VISSCH worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

14.3
Contractant behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 | Geschil en toepasselijk recht

15.1
Op elke overeenkomst tussen VISSCH en contractant is Nederlands recht van toepassing.

15.2
Eventuele geschillen ter zake de nakoming van de verplichtingen uit de tussen VISSCH en contractant gesloten overeenkomst zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag.